આજનું કરંટ અફેર્સ | 31 August 2022 current affairs in Gujarati